Özel Sözler

Fuzûlî

Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (1483 - 1556), Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Türk Bayat boyundan olduğu aktarılmaktadır. Türk şiirini önemli ölçüde etkilemiştir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzûlî Sözleri

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib, Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.
Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.
Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır; ilim ise koca bir dedikodu.
Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever, Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever.
ende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var, Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var.
İlm kesbiyle pâye-i rif´at,
Ârzû-yı muhâl imiş ancak.
Aşk İmiş her ne var âlemde,
İlm bir kîl-ü kâl imiş ancak.
Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.
Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge,
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.
Bana, ne gönül ateşinden başka kimse yanar, ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.
Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir,
Ben kimem sâki olan kimdir mey-i sahbâ nedir.
Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı şirişk,
Ki gözüm görmeye o mah-likadan gayrı.
Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.
Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye, selâmım almadılar.
Söylesem tesiri yok, sussam gönül râzı değil.
Sussam gönül râzı değil, söylesem kâr eylemez.
Suya virsün bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zara su.
Varlık Allah'a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte O'ndan ibaret imiş. Zannım, hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.
Ya Rab bana cism ü cân gerekmez, cânân yoğ ise cihân gerekmez.
Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşina beni,
Bir dem belâ-yı aşktan etme cüda beni.
Tanrım, aşk belasıyla beni tanıştır. Bir an bile aşk belasından uzak tutma beni.